فرم مشخصات كارشناس / مدرس جهاددانشگاهي / پژوهشكده

   

  مشخصات فردی

   

  نوع ارتباط با جهاد دانشگاهي

   

  سوابق تحصيلي (به ترتيب از مدارج بالا به پايين)

   

  سوابق تدريس

   

  سوابق اجرايي (اداري)

   

  سوابق تجربي (اختراعات، ابتكارات، دريافت جوائز، نمايشگاه‌ها و ... )

   

  سوابق علمي